WwW.BuZZ.4uMeR.CoM

Nimbuzz and chat just for fun


You are not connected. Please login or register

زيبا کردن آيدى با سيبل

Go down  Message [Page 1 of 1]

masoudb4


mc pahlevun
mc pahlevun
█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬
ौैाीूौैी
▓▓▂▃▄▇█▉▊▀▄▀◙◙◙████回回回回╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪★██�▀▄█▌▐▐░▒▓■□▪▫▬►▼◄◊○●◘◙◦☺☼☼♀♂ ♠♣مدرسوالله صلى الله عليه وسل ?:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:�ఁ�ఁ�ఁ�ఁ�ఁ�@-ٔ@-ٔ@-ٔ@-ٔ@-. , - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ -.. , - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ Аа Ии Сс Ъъ Бб Йй Тт Ыы Вв Кк Уу Ьь Гг Лл Фф Ээ Дд дэ Мм эм; Хх Юю Ее Нн Цц Яя Ёё Оо Чч Жж Пп Шш Зз Рр Щщ₪ΔΛΞΩΨ���↑↓↲◊ �������׹�������۰�@���$$��%� ΐı#ώχλΣβανψθφ�ΘιŁζŊ�������#�#�█★██★██(tm)██★██★█(tm)`███★█...█★(tm) ~█★██★█̅; █〬████████████████████████████ l ^ ¤ * Û ¹ ² ³ ¢ ± » « ½ ¼ ¾ ® ¶¶¶ º ☻☻☻ *** ♫♫♫ ◘◘◘ ◄►↕!!♥♥♥ ☺☺☺ !!◄►↕!!♥♥ΞΔΘΩ¿ØΣÞ ц ъ ф п л д ж ь б ю Ц З Х Ъ Ф П Л Д Ж Б Юौैाीू œ ß þ Þ $$ § # @ £ € ¥ [ ] ( ) { } ¡ ! ¿ ? א Ώ ¦ Ξ пਿ жံ  ↑ ↓ ◊ º ¬ _ | ¯ - l | ^ ¤ * (tm) Û ¹ ² ³ ¢ ÷ ¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̢̢̢̢̳̳̀̾[̲̅*][̲̅-][̲̅M][̲̅a][̲̅n][̲̅k][̲̅a][̲̅n][̲̅][̲̅][̲̅A][̲̅-][̲̅*]✐✌ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̢̢̳̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̳̀̾☼♠♥̉̉̉♣ /\/\ΞT/-\LL¡Č/-\ ♣♥̉̉̉♠☼✌ रीहरासू्रबऌहृऋँаοе  Ә њ љ ф я א‎ ‎ע‎ ‎מ‎ ‎ל‎ ‎פ ‰ ₧№ ├┤ ┬ ┴ ┼ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▓ ■ □ ▪ ▫ ― ▬ ◙ ♠ שׁ‎ ‎] [ Ð Æ × Œ ℮ ¤ א‎ ‎ שּׂ‎ Ë Æ £ § ® © ‡ † ∏ ∑ ∞ √ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◊ fi fl ffi ∆ ∂ ↕ ↔ ↓ → ↑ ← ⅞ ⅝ ⅜ ℓ № ™ Ω ℮ ⅛ ℅ ‹ • † ‡ ỳ Ỳ ẅ Ẅ ẃ Ẃ ẁ Ẁ ґ Ґ ё ђ є ѓ ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ щ ш ж с ф й л Щ Ш Ц Х Ф Д Н К Л И Љ ψ Ђ π Џ Ў Њ Љ Φ Ψ Ω Ϋ έ ΐ Ώ Ǽ ǽ Ǿ ǿ Ŧ ŧ Ű œ Œ ő × ÷ ç Æ ¾ ¿ À µ © # &
ή ╬ ○ ₪ ™ ε
я ∂ ╔ ╦ ╗ ╬ ї מ‎ ‎

☼ © ® ☹ ☺ ☻
Θ ø Ø ○●•˚˚˚˚˚˚°◦. ◙ ◘ ๑ ◘ ■ □ ▪ ▫ ▬ ♀ ♂ ♦ ♥ ♥̉̉̉̉ ♣ ♠ ♫ ♪ † ‡ ↑ →―← ↓ ↲ ▼ ◄ ► ™¿ ├┤ ╠╣ ╬╬ Ħ Σ ≈ √ ¤ θ ‹ « » γ Λ ◌ ∫ ƒ ि ₪ α ą ๑ σ ∂ ª ₫
ễ æ ə φ œ‏ Æ д Д Δ ß ξ £ ζ č β ψ Ψ Я þ э ε ŧ Ð Σ к Ѓ š δ ρ ђ ή η µ Ч Ŋ π Π ν ± ½ ² ≡ Ξ м ң ª ₫
۱
ν τ υ ι Ж ж жံ χ x × X ░ ▒ ▓ █ █ ▓ ▒ ░
रीहरासू्रबऌहृऋँаοе  Ә њ љ ф я א‎ ‎ע‎ ‎מ‎ ‎ל‎ ‎פ ‰ ₧№ ├┤ ┬ ┴ ┼ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▓ ■ □ ▪ ▫ ― ▬ ◙ ♠ שׁ‎ ‎] [ Ð Æ × Œ ℮ ¤ א‎ ‎ שּׂ‎ Ë Æ £ § ® © ‡ † ∏ ∑ ∞ √ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◊ fi fl ffi ∆ ∂ ↕ ↔ ↓ → ↑ ← ⅞ ⅝ ⅜ ℓ № ™ Ω ℮ ⅛ ℅ ‹ • † ‡ ỳ Ỳ ẅ Ẅ ẃ Ẃ ẁ Ẁ ґ Ґ ё ђ є ѓ ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ щ ш ж с ф й л Щ Ш Ц Х Ф Д Н К Л И Љ ψ Ђ π Џ Ў Њ Љ Φ Ψ Ω Ϋ έ ΐ Ώ Ǽ ǽ Ǿ ǿ Ŧ ŧ Ű œ Œ ő × ÷ ç Æ ¾ ¿ À µ © # &
ή ╬ ○ ₪ ™ ε
я ∂ ╔ ╦ ╗ ╬ ї מ‎ ‎

☼ © ® ☹ ☺ ☻
Θ ø Ø ○●•˚˚˚˚˚˚°◦. ◙ ◘ ๑ ◘ ■ □ ▪ ▫ ▬ ♀ ♂ ♦ ♥ ♥̉̉̉̉ ♣ ♠ ♫ ♪ † ‡ ↑ →―← ↓ ↲ ▼ ◄ ► ™¿ ├┤ ╠╣ ╬╬ Ħ Σ ≈ √ ¤ θ ‹ « » γ Λ ◌ ∫ ƒ ि ₪ α ą ๑ σ ∂ ª ₫
ễ æ ə φ œ‏ Æ д Д Δ ß ξ £ ζ č β ψ Ψ Я þ э ε ŧ Ð Σ к Ѓ š δ ρ ђ ή η µ Ч Ŋ π Π ν ± ½ ² ≡ Ξ м ң ª ₫
۱
ν τ υ ι Ж ж жံ χ x × X ░ ▒ ▓ █ █ ▓ ▒ ░


▓▓▂▃▄▇█▉▊▀▄▀◙◙◙bcdefghijjlm ▀▐▐░▒▪▫▬►◄◊◘◙◦☺☼☼ ♠♣مدرسوالله صلى الله عليه وسل ?:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ఁ ఁ ఁ ఁ ఁ @-ٔ@-ٔ@-ٔ@-ٔ@-. , - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ -.. , - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ Аа Ии Сс Ъъ Бб Йй Тт Ыы Вв Кк Уу Ьь Гг Лл Фф Ээ Дд дэ Мм эм; Хх Юю Ее Нн Цц Яя Ёё Оо Чч Жж Пп Шш Зз Рр Щщ₪ΔΛΞΩΨ ↑↓↲◊ ~ l ^ ¤ * Û ¹ ² ³ ¢ ± » « ½ ¼ ¾ ® ¶¶¶ º ☻☻☻ ••• ♫♫♫ ◘◘◘ ◄►↕‼♥♥♥ ☺☺☺ ‼◄►↕‼♥♥ΞΔΘΩ¿ØΣÞ ц ъ ф п л д ж ь б ю Ц З Х Ъ Ф П Л Д Ж Б Юौैाीू œ ß þ Þ $$ § # @ £ € ¥ [ ] ( ) { } ¡ ! ¿ ? א ¿ ¦ ־ ןਿ זံ  ↑ ↓ ◊ ÷ ¬ _ | ¯ - l | ^ ₪ * ™  ¹ ² ³ ¢ ק ¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁס•װ.•ׁס ס۩۞۩ס ♬✿.。.:* ו¿ח℡❣·۰•●○●ō‚ل ♥ ♡ٌ۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ‚ج پ™ پN ‚ ‚، پ ❤پ پ پ پ ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ پ™ پڑ ✪ ₪ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡ ღ☻ ☺ ❂ ◕ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ ، ك ٌ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏ × ÷ £½ ،ظ ¨P ،ق ،¦ ± √ ⊥▶ ▷ ◀ ◁ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ₪ ™ ♂✿ ♥ ‚ج پھ پ« پ© پN I J L K ㊣ پ‌ پ› پœ پ›پ@ پ¢ پ£ پ™ پڑ پ‍ پں پ، پ  پ¤ پ¥ § £ ، ، ، ،â ،ل &⁂ ©Y ،ل ،â ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ،ر ،ٍ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ { € „ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ✄☪☣☢☠░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ♠ ♣ ▣ ۰•● ❤ ●•۰► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦♧♡♂♀♠♣♥ ☺☻☼▧↔↕▪ ▒ ◊◦▣▤▥ ▦▩◘ ◈◇♬♪♩♭♪‚جپڑپ™پ¨‚ ‚،پ’ق،§♤♥▶¤ٌ⊹ ٌ۩۩.. ..۩۩ٌ ٌ۩۞۩ٌ ~.~ ☭ღღღ ▶ ☍ⓛⓞⓥⓔٌ•ش.•رٌ ٌ۩۞۩ٌ ו؟ç℡❣·۰•●○●‚لō‚ل♥ ♡ٌ۩ﺴ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ‚ج پ™ پN ‚ ‚، پ ❤ ❁ ❀ ✿ ✾ پ™ پڑ ✪ ¤ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡ ღ☻ ☺ ❂ ◕ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ ، ك ٌ ☺ ☻ ☼ ♠ ♨ ؛؛ ₪ ¤ « »™ ♂✿ ♥ ‚ج پھ پ« پ© پN I J L K ㊣ پ‌ پ› پœ پ›پ@ پ¢ پ£ پ™ پڑ پ‍ پں پ، پ  پ¤ پ¥ § £ ، ، ، ،â ،ل © ® ⁂ ℡ ↂ░ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ✄☪☣☢☠㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ┲ ❣ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉ ❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ ™ ℡ ت ‚ج ٌ۞ٌ ٌ۩ﺴ ﺴ۩ٌ o(‧”’‧)o ❆ ‚~ٍ⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ ☀ ☼ ☜ ☞ ،ر® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ ו؟↕ ▪ → ¦ً©©î✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) ❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)— ¢ظ¢ع¢غ¢ـ¢ف¢ق¢ك¢¢ل¢â (،رy،ر✖ )(‚أ پP ³پP)‚أ ( c//-}{-*\\x)(-ï_ï’-)(◐ o ◑ )(⊙…⊙ )ï[-ش_•ش]ï(•ش_•ش)\(•ش_•ش\) (/•ش_•ش)(¦ل¦â¦م

View user profile http://www.masoudb4.loxblog.com

masoudb4


mc pahlevun
mc pahlevun
از ساعت 8 شروع کردم به پست زدن الان دقيق 2:45 نزديک به 3 ديگه خسته شدم برم بخوابم YAHOO

View user profile http://www.masoudb4.loxblog.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum